Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглах гурвалсан гэрээ байгуулах тухай

Хийморийн овоонд гарах, шашны зан үйл үйлдэхийг хориглолоо.

Зохион байгуулалтын баримт бичиг хүчингүй болгох тухай мэдэгдэл

Зохион байгуулалтын баримт бичиг хүчингүй болгох тухай мэдэгдэл

БОГДХАН УУЛЫН ДАРХАН ЦААЗАТ ГАЗРЫН ХЯЗГААРЛАЛТЫН БҮСЭД ГАЗАР АШИГЛАХ ЭРХ ДУУСГАВАР БОЛСОН ИРГЭН, АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУД ГЭРЭЭ, ГЭРЧИЛГЭЭ ХУРААЛГАХ ТУХАЙ МЭД...

БОГДХАН УУЛЫН ДАРХАН ЦААЗАТ ГАЗРЫН ХЯЗГААРЛАЛТЫН БҮСЭД ГАЗАР АШИГЛАХ ЭРХ АВСАН ИРГЭН, АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУД ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГТ ГАЗАР АШИГЛАХ...

Богдхан уулын дархан цаазат газарт Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын тушаалаар газар ашиглах эрх аван Газрын тухай хуулийн 40.1.5, 40.1.6 дах заалт, Ойн ту...

БОГДХАН УУЛЫН ДАРХАН ЦААЗАТ ГАЗРЫН ХЯЗГААРЛАЛТЫН БҮСЭД ГАЗАР АШИГЛАДАГ ИРГЭН, АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДАД МЭДЭГДЭХ НЬ

БОГДХАН УУЛЫН ДАРХАН ЦААЗАТ ГАЗРЫН ХЯЗГААРЛАЛТЫН БҮСЭД ГАЗАР АШИГЛАХ ЭРХ ДУУСГАВАР БОЛСОН ИРГЭН, АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУД 2019.11.25-НЫ ДОТОР ГЭРЭЭ, ГЭРЧИЛГЭЭ...

БОГДХАН УУЛЫН ДАРХАН ЦААЗАТ ГАЗРЫН ХЯЗГААРЛАЛТЫН БҮСЭД ГАЗАР АШИГЛАХ ЭРХ ШИНЭЭР АВСАН, ЭРХИЙН ХУГАЦАА СУНГАСАН, ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ДАГУУ ЭРХ СЭРГЭСЭН ИРГЭН, АЖ ...

БОГДХАН УУЛЫН ДАРХАН ЦААЗАТ ГАЗРЫН ХЯЗГААРЛАЛТЫН БҮСЭД ГАЗАР АШИГЛАДАГ ИРГЭН, АЖ АХУЙ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД МЭДЭГДЭХ НЬ

Тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглах эрх олгохдоо Ойн тухай хууль зөрчиж олгосон ИААНБ-ын жагсаалт