Хууль, эрх зүй

Ойд арчилгаа, цэвэрлэгээ хийх журам

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ

2020 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр

Дугаар А/684

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16106894592971