СОНСОХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛБАР, НОТЛОХ БАРИМТ  ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ

Газрын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэг, 37 дугаар зүйлийн 37.1 дэх хэсэг, 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1 дэх заалт, 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6 дах заалтыг зөрчсөн дараах нэр бүхий иргэн, хуулийн этгээдийн газар ашиглах эрхийг дуусгавар болгож эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох саналыг төрийн захиргааны төв байгууллагад уламжлах болсонтой холбоотойгоор Захиргааны ерөнхий хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэг, 27 дугаар зүйлийн 27.4.2 дахь заалтад заасны дагуу сонсох ажиллагааны тайлбар, нотлох баримтаа бичгийн хэлбэрээр 2022 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 14 цагаас өмнө Богдхан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаанд ирүүлнэ үү.

Тайлбар, нотлох баримтыг бичгээр болон цахимаар bogdkhan@mpa.gov.mn мэйл хаягаар ирүүлж болно.

СОНСОХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛБАР, НОТЛОХ БАРИМТ  ИРҮҮЛЭХ

ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЖАГСААЛТ

2022.03.31

 

 

 

Улаанбаатар хот

Газар ашиглагч

Газрын байршил

Тушаалын огноо

Талбайн хэмжээ

Үндэслэл

1

Ц.Энхчимэг

Түргэний ам

2016/06/03 А-179

0.5

Газрын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 37 дугаар зүйлийн 37.1, 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1, 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6 дахь заалтууд.

2

И Эн Кэй Юу Эс Эм ХХK

Ташгайн ам

2015/07/08 А-277

4

Газрын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 37 дугаар зүйлийн 37.1, 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1, 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6 дахь заалтууд.

3

Эм Эм Си Поларис ХХК-А-

Түргэний ам

2016/07/07 А-220

1.5

Газрын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 37 дугаар зүйлийн 37.1, 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1, 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6 дахь заалтууд.

4

Тимба ХХК

Нүхтийн задгай ам

2015/05/29 А-222

1.2

Газрын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 37 дугаар зүйлийн 37.1, 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1, 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6 дахь заалтууд. Зөрчсөн бөгөөд Түргэний 2.0 га-г А/50 тушаалаар Нүхт гэж буруу бичигдсэнийг засуулах.

5

Сайнбаяр Батсүх

Нүхтийн ам

2015/07/03 А-266

0.15

Газрын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 37 дугаар зүйлийн 37.1, 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1, 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6 дахь заалтууд.

6

Энержисейв ХХК

Баруун дэлгэрийн ам

2016/07/07 А-220

5

Газрын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 37 дугаар зүйлийн 37.1, 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1, 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6 дахь заалтууд.

7

Наран босголт ХХК

Баруун дэлгэрийн ам

2016/06/03 А-179

2

Газрын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 37 дугаар зүйлийн 37.1, 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1, 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6 дахь заалтууд.

8

С.Гоёцэцэг

Баруун дэлгэрийн ам

2016/06/03 А-179

1

Газрын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 37 дугаар зүйлийн 37.1, 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1, 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6 дахь заалтууд.

9

Мятав овогтой Тогтох

Хүрэлтогоотын ам

2016.06.03 А/179

0.07

Газрын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 37 дугаар зүйлийн 37.1, 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1, 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6 дахь заалтууд.

10

Дуганы нарс ХХК

Ширдэгтийн ам

2015/07/08 А-277

24.2

Газрын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 37 дугаар зүйлийн 37.1, 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1, 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6 дахь заалт, “Ойн тухай хууль”-ийн 8-р зүйлийн 8.6, 29-р зүйлийн 29.1.10-дах заалтууд

11

Жи Эл Ти ХХК

Ширдэгтийн ам

2015/07/08 А-277

25

Газрын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 37 дугаар зүйлийн 37.1, 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1, 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6 дахь заалтууд.

12

Дуганы горхи ХХК

Баруундэлгэрийн ам

2015/07/08 А-277

4.5

Газрын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 37 дугаар зүйлийн 37.1, 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1, 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6 дахь заалтууд.

13

УБТ ХХК

Ширдэгтийн ам

2015/02/27 А-121

22

Газрын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 37 дугаар зүйлийн 37.1, 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1, 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6 дахь заалтууд.

14

Д.Даваадорж

Ширдэгтийн ам

2016/07/20 А-224

6

Газрын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 37 дугаар зүйлийн 37.1, 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1, 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6 дахь заалтууд.

15

Лхамдэгд ХХК

Хүрхрээгийн ам

2005.10.25 А/289

1

Газрын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 37 дугаар зүйлийн 37.1, 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1, 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6 дахь заалтууд.

16

Софт флюорит XXK /А/

Хүүшийн ам

2015/07/08 А-277

1.2

Газрын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 37 дугаар зүйлийн 37.1, 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1,Ойн сан бүхий газартай давхцалтай.“Ойн тухай хууль”-ийн 8-р зүйлийн 8.6, 29-р зүйлийн 29.1.10-дах заалт

17

Р.Амаржаргал

Түргэний ам

2007.10.18 306

2

Газрын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1, 37 дугаар зүйлийн 37.1, 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1, 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6 дахь заалтууд.

18

Вортекс ххк 

Ширдэгтийн ам

2017/08/23 А/236

6.09

Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6 дахь заалт

19

Санке Дабль ви ХХК

Баруун дэлгэрийн ам

2017/10/09 А/291

4.74

Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6 дахь заалт

20

Буйдаа ХХК

Баруун дэлгэрийн ам

2017/09/07 А/263

2

Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6 дахь заалт

21

Софиа тур ХХК

Жаргалантын ам

2020/04/30 А/316

0.3

Ойн сан бүхий газартай давхцалтай.“Ойн тухай хууль”-ийн 8-р зүйлийн 8.6, 29-р зүйлийн 29.1.10-дах заалт

22

Нью грэйди мэн ХХК

Жаргалантын ам

2020/05/29 А/449

0.9

Ойн сан бүхий газартай давхцалтай.“Ойн тухай хууль”-ийн 8-р зүйлийн 8.6, 29-р зүйлийн 29.1.10-дах заалт

23

Улаан шовх ХХК

Жаргалантын ам

2020/05/29 А/449

1

Ойн сан бүхий газартай давхцалтай.“Ойн тухай хууль”-ийн 8-р зүйлийн 8.6, 29-р зүйлийн 29.1.10-дах заалт

24

Тайны хөндий ХХК

Ташгайн ам

2017/10/03 A/288

12

Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6 дахь заалт, Газар зохион байгуулалт геодези зураг зүйн газрын даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн А65 дугаар тушаалаар "БХУДЦГ-ын хил заагийг нягтлан тогтоох эргэлтийн цэгүүдийг солбицолжуулах дүгнэлт гаргах" үүрэг бүхий хамтарсан ажлын хэсгийн хуралдааны дүгнэлтээр тус байршил нь хилийн цэсийн зөрүүтэй хэсэгт оршдог.

25

Юниверсал голд ХХК

Хүүшийн ам

2017/09/07 А/263

0.27

Ойн сан бүхий газартай давхцалтай.“Ойн тухай хууль”-ийн 8-р зүйлийн 8.6, 29-р зүйлийн 29.1.10-дах заалт, Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6 дахь заалт,

26

Эргэцүүлэл ХХК

Түргэний ам

2017/09/04 А/250

0.63

Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6 дахь заалт

27

Хан бураа ХХК

Жаргалантын ам

2017/10/09 А/291

7

Газрын тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.6 дахь заалт, Газар зохион байгуулалт геодези зураг зүйн газрын даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн А65 дугаар тушаалаар "БХУДЦГ-ын хил заагийг нягтлан тогтоох эргэлтийн цэгүүдийг солбицолжуулах дүгнэлт гаргах" үүрэг бүхий хамтарсан ажлын хэсгийн хуралдааны дүгнэлтээр тус байршил нь хилийн цэсийн зөрүүтэй хэсэгт оршдог.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now