Тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглах гэрээ, гэрчилгээг хураалгах тухай мэдэгдэл

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт Газар ашиглах эрх дуусгавар болоход ашиглаж байсан газраа нөхөн сэргээх, засаж тохижуулан хамгаалалтын захиргаа буюу сум, дүүргийн Засаг даргад хүлээлгэн өгөх”,  40 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Газар ашиглах эрх дуусгавар болоход иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага ашиглаж байсан газраа чөлөөлж энэ хуулийн З7 дугаар зүйлд заасан гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол 9О хоногийн дотор тухайн газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа буюу сум, дүүргийн Засаг даргад хүлээлгэн өгнө” гэж заасны дагуу газар ашиглах гурвалсан гэрээ, гэрчилгээг хамгаалалтын захиргаанд хураалгана уу.

ИААНБ-ын нэрс

Газар ашиглах эрхийг дуусгавар болгосон БОАЖСайдын тушаалын огноо, дугаар

Ашиглах газар

Га талбай

1

Э.Билгүүн

2020.01.07 А/009

Нүхтийн ам

1800 м2

2

Р.Равдан

2020.02.13 А/83

Зайсангийн ам

569.17 м2

3

А.Хишигжаргал

2020.02.13 А/83

Зайсангийн ам

288.48 м2

4

Д.Отгонбаяр

2020.02.13 А/83

Зайсангийн ам

684 м2

5

Б.Бат-Эрдэнэ

2020.01.07 А/11

Нүхтийн ам

1200 м2

6

С.Золбаяр

2020.02.11 А/71

Нүхтийн ам

911 м2

7

Д.Энхболд

2020.01.13 А/197

Нүхтийн ам

1447 м2

8

Б.Лхагвасүрэн

2020.02.13 А/80

Нүхтийн ам

1306.1 м2

              БОГДХАН УУЛЫН ДАРХАН ЦААЗАТ ГАЗРЫН ХАМГААЛАЛТЫН ЗАХИРГАА

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now