Монгол Улсын Ойн тухай хуулийн 8 дугаар зүйл /Хамгаалалтын бүсийн ой, түүний дэглэм/ 8.1 /Хамгаалалтын бүсийн ойд цармын бүслүүрийн ой, тусгай хамгаалалттай газрын болон сургалт, судалгааны зориулалттай ой, ногоон бүс, хориотой зурвасын ой, заган ой, баянбүрдийн ой, 100 га хүртэлх хэмжээний төгөл ой, бут, сөөг, З0 хэмээс илүү налуу газрын ой хамаарна/ дэх заалт, 8.6 /Хамгаалалтын бүсийн ойд зам, гүүр барих, ус, эрчим хүч, холбооны шугам татах болон түймрээс хамгаалах шороон зурвас гаргах, ойн хэвийн өсөлт, нөхөн сэргэлтийг дэмжихэд чиглэгдсэн арчилгаа, цэвэрлэгээний арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, ойн дагалт баялгийг ашиглахаас бусад үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно./ дах заалтуудыг тус тус зөрчсөн нэр бүхий 34 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад Хамгаалалтын захиргааны даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн 787-820 тоот албан бичгүүдээр хүргүүлээд байна.

Тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглах эрхийг цуцлах тухай мэдэгдэл хүргүүлсэн иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын жагсаалт 2019.06.18
         
Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр Байршил Талбайн хэмжээ Зөрчлийн тайлбар
1 АЙ КАПИТАЛ ХХК Нүхтийн ам  0.4 га  Ойн тухай хуулийн 8.1, 8.6 дахь заалтыг зөрчсөн
2 УБ КАПИТАЛ ХХК Арцатын ам  4.0 га  Ойн тухай хуулийн 8.1, 8.6 дахь заалтыг зөрчсөн
3 ТҮШИГ ДАЙМОНД ХХК Хүүшийн ам 1.2 га  0.6 га талбай нь Ойн тухай хуулийн 8.1, 8.6 дахь заалтыг зөрчсөн
4 ИРГЭН О.МАРАЛ Хүүшийн ам  0.2 га  Ойн тухай хуулийн 8.1, 8.6 дахь заалтыг зөрчсөн
5 ИРГЭН Б.НАРАНТУЯА Зайсангийн ам  0.7 га  Ойн тухай хуулийн 8.1, 8.6 дахь заалтыг зөрчсөн
6 РИВЕР ТАУН ХХК Зуун модны ам  5.9 га  Ойн тухай хуулийн 8.1, 8.6 дахь заалтыг зөрчсөн
7 ЦЭЦЭН ИНТЕРТАЙМЕНТ ХХК Зуун модны ам  1.0 га  Ойн тухай хуулийн 8.1, 8.6 дахь заалтыг зөрчсөн
8 ЭРХЭТ КАПИТАЛ ХХК Зуун модны ам  2.0 га  Ойн тухай хуулийн 8.1, 8.6 дахь заалтыг зөрчсөн
9 ЭН ВАЙТ ГОЛД ХХК Зуун модны ам  1.3 га  Ойн тухай хуулийн 8.1, 8.6 дахь заалтыг зөрчсөн
10 МИРАЛАЙН ХХК Зуун модны ам 13 га  Ойн тухай хуулийн 8.1, 8.6 дахь заалтыг зөрчсөн
11 М ТИ ЭС АГРО ХХК Хүрэлтогоотын ам  3 га  Ойн тухай хуулийн 8.1, 8.6 дахь заалтыг зөрчсөн
12 БОР ХУЖИРТЫН ГОЛ ХХК Хүрэлтогоотын ам  5.0 га Ойн тухай хуулийн 8.1, 8.6 дахь заалтыг зөрчсөн
13 ХЕЛИОС ХХК Хүрэлтогоотын ам  2.2 га  Ойн тухай хуулийн 8.1, 8.6 дахь заалтыг зөрчсөн
14 ЖЭЙ СИ ЭНД ЭЙ ХХК Хүрэлтогоотын ам  2.2 га  Ойн тухай хуулийн 8.1, 8.6 дахь заалтыг зөрчсөн
15 МОН МЭП ХХК Төрхурахын ам  4.0 га  Ойн тухай хуулийн 8.1, 8.6 дахь заалтыг зөрчсөн
16 АРВАЙ СҮЛД ХХК Төрхурахын ам 1.9 га  Ойн тухай хуулийн 8.1, 8.6 дахь заалтыг зөрчсөн
17 ИРГЭН Б.ТУЯА Төрхурахын ам 1.7 га  Ойн тухай хуулийн 8.1, 8.6 дахь заалтыг зөрчсөн
18 ШИНЭ УРГАЦ АГРО ХХК Төрхурахын ам  4.0 га  Ойн тухай хуулийн 8.1, 8.6 дахь заалтыг зөрчсөн
19 МЕД ИМПЭКС ИНТЕРНЭШНЛ ХХК Төрхурахын ам  4.2 га  Ойн тухай хуулийн 8.1, 8.6 дахь заалтыг зөрчсөн
20 НОГООН БАЙШИН ХХК Төрхурахын ам  6.5 га  Ойн тухай хуулийн 8.1, 8.6 дахь заалтыг зөрчсөн
21 СОЁЛ ЖИГҮҮР ХХК Төрхурахын ам  5.2 га  Ойн тухай хуулийн 8.1, 8.6 дахь заалтыг зөрчсөн
22 ЖАВХЛАНТ ЗААН ХХК Төрхурахын ам  3.3 га  Ойн тухай хуулийн 8.1, 8.6 дахь заалтыг зөрчсөн
23 ЖАРГАЛАНТ ТАРИА ХХК Төрхурахын ам  4.2 га  Ойн тухай хуулийн 8.1, 8.6 дахь заалтыг зөрчсөн
24 ДУГАНЫ НАРС ХХК Ширдэгтийн ам  24.0 га  Ойн тухай хуулийн 8.1, 8.6 дахь заалтыг зөрчсөн
25 НАРАН БОСГОЛТ ХХК Баруун дэлгэрийн ам  2.0 га  Ойн тухай хуулийн 8.1, 8.6 дахь заалтыг зөрчсөн
26  САЯН ДЕВЕЛОПЕР ХХК Түргэний ам 2.0 га  Ойн тухай хуулийн 8.1, 8.6 дахь заалтыг зөрчсөн
27 ЭРДЭНИЙН НАЙЧИН МОНГОЛ НҮТ Жаргалантын ам  15.0 га Ойн тухай хуулийн 8.1, 8.6 дахь заалтыг зөрчсөн
28 СЭЛЭНГЭ ТАРИА ХХК Жаргалантын ам  5.0 га  Ойн тухай хуулийн 8.1, 8.6 дахь заалтыг зөрчсөн
29 ЭЙЖН ЛОЖИСТИК БРИДЖ ХХК Жаргалантын ам  10.0 га  Ойн тухай хуулийн 8.1, 8.6 дахь заалтыг зөрчсөн
30 ХОС ЗЭЛЭМ ХХК Жаргалантын ам  3.4 га  Ойн тухай хуулийн 8.1, 8.6 дахь заалтыг зөрчсөн
31 ДҮНСГЭР МӨРӨН ХХК Жаргалантын ам  2.2 га  Ойн тухай хуулийн 8.1, 8.6 дахь заалтыг зөрчсөн
32 БАЯН ТИВ ХХК Жаргалантын ам  1.8 га  Ойн тухай хуулийн 8.1, 8.6 дахь заалтыг зөрчсөн
33  ЮНИВЕРСАЛ ГОЛД ХХК Хүүшийн ам 0.27 га  Ойн тухай хуулийн 8.1, 8.6 дахь заалтыг зөрчсөн
34 ТГЛ ХХК Түргэний ам  2.5 га  Ойн тухай хуулийн 8.1, 8.6 дахь заалтыг зөрчсөн

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now