Өргөдлийн маягтууд

2018 оны 12 сарын 13

 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын

2018 оны …. дугаар сарын .…-ны өдрийн

.... дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт

 

 

                                                            

 

ТХМ-1

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЗОРИУЛАЛТААР ГАЗАР АШИГЛАХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

Харьяа тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргааны нэр

____________________________________________________________________________

Огноо_______________(он, сар, өдөр)

1. Өргөдөл гаргагч:

Ургийн овог ____________________Эцэг/эх/-ийннэр________________Нэр_____________                       

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Регистрийн дугаар

 

2. Төрсөн аймаг, хот _________________________ сум, дүүрэг  ______________________ 3. Төрсөн газар  ________________________ 4. Үндэс угсаа _________________________

5. Оршин суугаа газрын хаяг  ___________________________________________________

____________________________________________________________________________

Утасны дугаар  /ажил/______________ /гэр/_____________ /хөдөлгөөнт утас/ ___________

Цахим шуудангийн хаяг: _______________________________________________________

6. Хүсэлт гаргаж буй газрын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн харъяалал                              (аймаг /хот)__________________________(сум/ дүүрэг)______________________________

7.Газрын нийт хэмжээ  ____________________(м2) (га)

Хариуцан хамгаалах талбайн нийт хэмжээ___________________(м2)  (га)

(Талбайн хэмжээг тавьж  холбогдох хэмжих нэгжийг дугуйлна уу.)

8.Газар ашиглах зориулалт  ____________________________________________________

9.Ашиглахыг хүссэн хугацаа  _______________________________________жилээр ГАЗАР АШИГЛАХ өргөдөл гаргаж байна.

10.Хамтран ашиглах бол хамтрагчийн

Ургийн Овог

Эцэг/эх/-ийн нэр

Нэр

Регистрийн дугаар

Тайлбар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Хамтран ашиглагчдын биеийн байцаалтыг дээрх хүснэгтэд байгаа мэдээллийн дагуу бүрдүүлж хавсаргана уу.)

11. Газар ашиглах хүсэлт гаргасан талбай нь дараах солбицлуудтай:

Цэгийн дугаар

 

Уртраг

 

Өргөрөг

1

град

мин

сек

град

мин

сек

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Газар зүйн солбицлуудыг WGS-84 солбицлын системийг ашиглан тодорхойлох ёстой.

 

Бүрдүүлэх баримт материалын жагсаалт.

Өргөдөл гаргагч хавсаргав

Өргөдөл хүлээн авагч хүлээн авав

1

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар (нотариатиар гэрчлүүлсэн)

 

 

2

Хүсэлт гаргасан газрын байршил, хэмжээ, заагийг харуулсан кадастрын зураг

 

 

3

Аялал жуулчлалын төсөл; /MNS:6426 2013 стандартын хүрээнд, /

 

 

4

Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний тайлан (Тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж)

 

 

5

Монгол Улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (татварын албанаас)

 

 

6

Нэмэлт бусад материал (фото зураг гэх мэт)

 

 

 

                                                  Хүсэлтийг үнэн зөв гаргасан:

 

Тамга                                        ...........................................           ……………………………

                                                               /Гарын үсэг/                                    /Нэр/                                             

 

                        Хүсэлтийг хүлээн авч, баримт материалын бүрдлийг шалгасан:

 

Хамгаалалтын захиргааны

Тэмдэг                                      ............................................           ........................................

                                                            /Гарын үсэг/                                       /Нэр/                                             

 

 

 

 

 

 

ТХМ-2

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЗОРИУЛАЛТААР ГАЗАР  АШИГЛАХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

Харьяа тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргааны нэр

____________________________________________________________________________

Огноо_______________(он, сар, өдөр)

Хуулийн этгээдийн нэр: Монгол/ Англи____________________________________________

Хуулийн этгээдийн улсын  бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар___________________________                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хуулийн  этгээдийн улсын бүртгэлийн

                                 регистрийн дугаар

Өмчийн хэлбэр:

            Хувийн

            Төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой

            Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эзлэх хувь   _____________

 

Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, хувь нийлүүлэгчийн тоо:

            Үүсгэн байгуулагч, хувь нийлүүлэгчийн нэр:                   Эзэмшдэг хувь:

                  ______________________________                             _________

                  ______________________________                              _________     

                  ______________________________                              _________

  

Газар ашиглах эрхтэй холбоотой асуудлаар эцсийн шийдвэр гаргах эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр:

 

 

Хуулийн этгээдийн албан ёсны хаяг /Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 11.1.3-д заасны дагуу/:

 

            Гудамж, /байшин/, хаалганы дугаар:________________________________________

            Баг/ хороо _____________________________________________________________

Сум/ дүүрэг: ___________________________________________________________

Аймаг/ хот: ____________________________________________________________

Байршлын код: _________________________________________________________

Шуудангийн салбар /  хайрцаг: ____________________________________________

Утас: _________________________________________________________________

Факс: _________________________________________________________________

Гар утас: ______________________________________________________________

Цахим шуудангийн хаяг: _________________________________________________

 

Хүсэлт гаргаж буй газрын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн харьяалал                              (аймаг /хот)__________________________(сум/ дүүрэг)______________________________

 

Газрын нийт хэмжээ _____________________ (м2) (га)

Хариуцан хамгаалах газрын нийт хэмжээ________________(м2) (га)

(Талбайн хэмжээг тавьж, холбогдох хэмжих нэгжийг дугуйлна уу.)

Газар ашиглах зориулалт  ______________________________________________________

Ашиглахыг хүссэн хугацаа   ____________________________________________________   

Иргэн болон хуулийн этгээд хамтран ашиглах бол хамтрагчийн

Овог

Эцэг/эх/-ийн нэр

Нэр

Регистрийн дугаар

Гэрийн хаяг

Нэмэлт тайлбар

 

 

 

 

 

 

 

 

Хуулийн этгээдийн оноосон нэр

Улсын бүртгэлийн регистрийн дугаар

Албан ёсны хаяг

Нэмэлт тайлбар

 

 

 

 

 

(Хамтран ашиглагчдын биеийн байцаалтыг дээрх хүснэгтэд байгаа мэдээллийн дагуу бүрдүүлж хавсаргана уу.)

 

Газар ашиглах хүсэлт гаргасан талбай нь дараах солбицлуудтай:

Цэгийн дугаар

Уртраг

Өргөрөг

1

град

мин

сек

град

мин

сек

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Газар зүйн солбицлуудыг WGS-84 солбицлын системийг ашиглан тодорхойлох ёстой.

 

Бүрдүүлэх баримт материалын жагсаалт.

Өргөдөл гаргагч хавсаргав

Өргөдөл хүлээн авагч хүлээн авав

1

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар (нотариатиар гэрчлүүлсэн)

 

 

2

Хүсэлт гаргасан газрын байршил, хэмжээ, заагийг харуулсан кадастрын зураг

 

 

3

Аялал жуулчлалын төсөл; /MNS:6426 2013 стандартын хүрээнд, /

 

 

4

Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний тайлан (Тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж)

 

 

5

Монгол Улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (татварын албанаас)

 

 

6

Нэмэлт бусад материал (фото зураг гэх мэт)

 

 

 

 

Хүсэлтийг үнэн зөв гаргасан:

 

Тамга                            ............................................                Эрх бүхий албан тушаалтны нэр                                                                                                                                                        /Гарын үсэг/                                                    /Нэр/                                              

 

                        Хүсэлтийг хүлээн авч, баримт материалын бүрдлийг шалгасан:

Хамгаалалтын захиргааны

Тэмдэг                            ............................................                    Холбогдох мэргэжилтний нэр

                                                  /Гарын үсэг/                                                    /Нэр/                                             

 

 

*Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд өөрчлөлт орсон тухай бүр тухайн хамгаалалтын захиргаанд албан ёсоор мэдэгдэж , бүртгүүлэх бөгөөд буруу мэдээлэл бүртгүүлсэн болон өөрчлөлтийг бүртгүүлээгүйгээс үүсэх хариуцлагыг манай байгууллага хүлээхгүй болно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТХМ-3

ГАЗАР АШИГЛАХ ЭРХИЙН ХУГАЦАА СУНГАХ ХҮСЭЛТ

 

Харьяа тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргааны нэр

____________________________________________________________________________Огноо___________________(он, сар, өдөр)

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр:__________________________________________                                                    Регистрийн дугаар_________________________

Цахим шуудангийн хаяг: _______________________________________________________

Анх газар ашиглах эрх олгосон шийдвэрийн он, сар, өдөр, дугаар_____________________

Хүсэлт гаргаж буй газрын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн харъяалал                              (аймаг /хот)__________________________(сум/ дүүрэг)______________________________

 

Газрын байршил:_____________________________________________________________

Газрын нийт хэмжээ _____________________ (м2)  (га)

(Талбайн хэмжээг тавьж, холбогдох хэмжих нэгжийг дугуйлна уу.)

Хариуцан хамгаалах талбайн нийт хэмжээ______________________ (м2) (га) газрын ГАЗАР АШИГЛАХ эрхийн хугацааг сунгуулах тухай хүсэлтийг гаргаж байна.

 

Газар ашиглах эрхийн хугацаа сунгах талбай нь дараах солбицлуудтай:

Цэгийн дугаар

Уртраг

Өргөрөг

1

град

мин

сек

град

мин

сек

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Газар зүйн солбицлуудыг WGS-84 солбицлын системийг ашиглан тодорхойлох ёстой.

Бүрдүүлэх баримт материалын жагсаалт.

Бүрдүүлэх материал

Анхаарах зүйлс

Өргөдөл гаргагч хавсаргав

Өргөдөл хүлээн авагч хүлээн авав

 

1

Иргэн:

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

Нотариатаар баталгаажуулсан байх, ТҮЦ машинаас авсан лавлагаа байж болно

 

 

2

Аж ахуйн нэгж, байгууллага:

Албан хүсэлт

Хэвлэмэл хуудас, гарын үсэг, тамга тэмдэгтэй байх

 

 

 

3

Аж ахуйн нэгж, байгууллага:

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, дүрэм

Нотариатаар баталгаажуулсан байх

 

 

 

4

Аж ахуйн нэгж, байгууллага:

Өргөдөл гаргагчийн албан ёсны тодорхойлолт

Маягт........бөглөнө.

 

 

 

5

Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээ, гэрчилгээний хавсралт, гурвалсан гэрээ, кадастрын зураг

Эх хувь

 

 

 

 

 

6

Харьяа дүүргийн Газрын алба, Аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар, сумын Газрын даамлаас газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн акт

Газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн актгүй бол

материал хүлээн авахгүй

 

 

 

7

 

Газар ашиглах гэрээ дүгнэсэн акт

Хамгаалалтын захиргаа болон иргэн, хуулийн этгээдийн хооронд дүгнэсэн гэрээ /жил бүрийн /

 

 

 

 

 

8

 

 

 

Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Байгаль орчны үнэлгээ, аудитын хэлтсээс гаргасан үнэлгээ /Анх газар ашиглах эрх авч байхдаа гаргуулж байсан ерөнхий үнэлгээ/

 

 

 

 

9

 

 

 

Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ

 

Ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийн дагуу эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэсэн үнэлгээГ яам батлагдсан

 

 

10

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө

Жил бүрийн тайлан

 

 

11

Эскиз зураг

Батлагдсан байх

 

 

12

Бусад нэмэлт материал

Фото зураг гэх мэт

 

 

 

Хүсэлтийг үнэн зөв гаргасан:

 

Тамга                                        ......................................                        ........................................

                                                               /Гарын үсэг/                                                 /Нэр/                                              

 

                        Хүсэлтийг хүлээн авч, баримт материалын бүрдлийг шалгасан:

 

Хамгаалалтын захиргааны

Тэмдэг                                      .....................................                       ........................................

                                                            /Гарын үсэг/                                                     /Нэр/                                             

ТХМ-4

АШИГЛАЖ БУЙ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ, ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ, СОЛБИЦЛЫН

ЦЭГ ӨӨРЧЛӨХ ХҮСЭЛТ

Харьяа тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргааны нэр

____________________________________________________________________________Огноо___________________(он, сар, өдөр)

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр:_________________________________________________________________________                                                Регистрийн дугаар_________________________

Цахим шуудангийн хаяг: _______________________________________________________

Сайдын тушаалын он, сар, өдөр, дугаар__________________________________________

Хүсэлт гаргаж буй газрын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн харъяалал (аймаг /хот)_______________________________(сум/ дүүрэг)______________________________

Газрын байршил:_____________________________________________________________

Газрын нийт хэмжээ _____________________ (м2) (га) СОЛБИЦЛЫН ЦЭГ, ГАЗРЫН БАЙРШИЛ ӨӨРЧЛҮҮЛЭХ, ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ хүсэлтийг гаргаж дараах материалыг хавсаргав.

(Талбайн хэмжээг тавьж, холбогдох хэмжих нэгжийг дугуйлна уу.)

Өмнөх газрын солбицлын цэгүүд:

Цэгийн дугаар

Уртраг

Өргөрөг

1

град

мин

сек

град

мин

сек

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Өөрчлөгдөж буй солбицлын цэг, газрын байршил өөрчлүүлэх, нэмэгдэх талбайн хэмжээ дараах солбицлуудтай:

Цэгийн дугаар

Уртраг

Өргөрөг

1

град

мин

сек

град

мин

сек

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Газар зүйн солбицлуудыг WGS-84 солбицлын системийг ашиглан тодорхойлох ёстой.

Бүрдүүлэх баримт материалын жагсаалт.

Бүрдүүлэх материал

Анхаарах зүйлс

Өргөдөл гаргагч хавсаргав

Өргөдөл хүлээн авагч хүлээн авав

 

1

 

Иргэн:

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

Нотариатаар баталгаажуулсан байх

ТҮЦ машинаас авсан

лавлагаа байж болно

 

 

 

2

Аж ахуйн нэгж, байгууллага:

Албан хүсэлт

Хэвлэмэл хуудас, гарын үсэг, тамга тэмдэгтэй байх

 

 

 

3

Аж ахуйн нэгж, байгууллага:

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, дүрэм

Нотариатаар баталгаажуулсан байх

 

 

 

4

Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээ, гэрчилгээний хавсралт, гурвалсан гэрээ, кадастрын зураг

Хуулбар хувь /Нотариатаар батлуулсан байх/

 

 

 

5

Газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн акт

Харьяа дүүргийн Газрын алба, Аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газраас авна

 

 

 

6

Газар ашиглах гэрээ дүгнэсэн акт

Хамгаалалтын захиргаа болон иргэн, хуулийн этгээдийн хооронд дүгнэсэн гэрээ

 

 

 

7

Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт

Анх газар ашиглах эрх авч байхдаа гаргуулж байсан ерөнхий үнэлгээ

 

 

 

 

8

Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ

Ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийн дагуу эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэсэн үнэлгээ

 

 

9

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө

 

 

 

10

Эскиз зураг

Батлагдсан байх

 

 

11

Бусад нэмэлт материал

 

 

 

 

 

Хүсэлтийг үнэн зөв гаргасан:

 

Тамга                                        ...........................................          ......................................

                                                               /Гарын үсэг/                                    /Нэр/                                             

 

                        Хүсэлтийг хүлээн авч, баримт материалын бүрдлийг шалгасан:

 

Хамгаалалтын захиргааны

Тэмдэг                                      ............................................           ........................................

                                                            /Гарын үсэг/                                       /Нэр/                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТХМ-5

ГАЗАР АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ, ГЭРЭЭГ ҮРЭГДҮҮЛСЭН ТОХИОЛДОЛД

НӨХӨН АВАХ ХҮСЭЛТ

Харьяа тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргааны нэр

____________________________________________________________________________Огноо___________________(он, сар, өдөр)

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр:__________________________________________                                                   Регистрийн дугаар___________________

Цахим шуудангийн хаяг: _______________________________________________________

Сайдын тушаалын он, сар, өдөр, дугаар__________________________________________

Хүсэлт гаргаж буй газрын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн харъяалал                              

(аймаг /хот)____________________________(сум/ дүүрэг)___________________________

 

Газрын байршил:_____________________________________________________________

Газрын нийт хэмжээ _____________________ (м2) (га)

(Талбайн хэмжээг тавьж, холбогдох хэмжих нэгжийг дугуйлна уу.)

Хариуцан хамгаалж буй газрын нийт хэмжээ ______________ (м2)  (га) бүхий газрын ГЭРЭЭ, ГЭРЧИЛГЭЭГ НӨХӨН АВАХ хүсэлтийг гаргаж байна.

(Талбайн хэмжээг тавьж, холбогдох хэмжих нэгжийг дугуйлна уу.)

Дараах баримт бичгүүдийг хавсаргав.

 

Бүрдүүлэх материал

Анхаарах зүйлс

Өргөдөл гаргагч хавсаргав           

Өргөдөл хүлээн авагч хүлээн авав

 

1

Иргэн:

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

Нотариатаар баталгаажуулсан байх, ТҮЦ машинаас авсан лавлагаа байж болно.

 

 

 

 

 

2

Аж ахуйн нэгж, байгууллага:

Албан хүсэлт

Хэвлэмэл хуудас, гарын үсэг, тамга тэмдэгтэй байх

 

 

 

 

3

Аж ахуйн нэгж, байгууллага:

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, дүрэм

Нотариатаар баталгаажуулсан байх

 

 

 

4

 

Газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн акт

Харьяа дүүргийн Газрын алба, Аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар, сумын Газрын даамлаас авна.

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Үрэгдүүлсэнийг нотлох баримт

“Үрэгдүүлснийг нотлох баримт” гэж газар ашиглах эрхийн гэрчилгээг хаясан, үрэгдүүлсэн тухай хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр зарлуулсан тухай баримтыг ойлгоно.

 

 

 

6

Иргэн, хуулийн этгээдийн өр төлбөргүй гэсэн лавлагаа

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын мэдээлэл, лавлагаа, тоо бүртгэлийн тасгаас авна.

 

 

 

7

Эрхийн гэрчилгээний үнэ төлсөн баримт

 

 

 

 

 

 

 

8

Бусад нэмэлт материал

 

 

 

                                                              

Хүсэлтийг үнэн зөв гаргасан:

 

Тамга                                        ..........................................                        ......................................

                                                               /Гарын үсэг/                                                /Нэр/                                             

 

                        Хүсэлтийг хүлээн авч, баримт материалын бүрдлийг шалгасан:

 

Хамгаалалтын захиргааны

Тэмдэг                                      ..........................................                       ......................................

                                                            /Гарын үсэг/                                                   /Нэр/                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТХМ-6

УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ЗАХИРГАА

ГАЗАР АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГУРВАЛСАН ГЭРЭЭГ БАЙГУУЛАХ ХҮСЭЛТ

 

Бүртгэлийн дугаар:_________________________  огноо:_____________________________

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр:__________________________________________                                                    Регистрийн дугаар___________________

Сайдын тушаалын он, сар, өдөр, дугаар__________________________________________

Ашиглах эрх авсан газрын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн харьяалал_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Газрын байршил:_____________________________________________________________

Ашиглаж буй газрын нийт хэмжээ _________________ (м2) (га) бүхий газрын ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ хүсэлтийг гаргаж байна.

(Талбайн хэмжээг тавьж, холбогдох хэмжих нэгжийг дугуйлна уу.)

Дараах баримт бичгүүдийг хавсаргана уу.

 

Бүрдүүлэх материал

Анхаарах зүйлс

1

Иргэн:

Өргөдөл, хүсэлт

Гарын үсэг, утас болон цахим хаягаа бичсэн байх

2

Иргэн:

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

Нотариатаар баталгаажуулсан байх

ТҮЦ машинаас авсан лавлагаа байж болно

3

Аж ахуйн нэгж, байгууллага:

Албан хүсэлт

Хэвлэмэл хуудас, гарын үсэг, тамга тэмдэгтэй байх

4

Аж ахуйн нэгж, байгууллага:

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

Нотариатаар баталгаажуулсан байх

5

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээ

Ерөнхий үнэлгээний хуулбар, нарийвчилсан үнэлгээний батлагдсан хэсгийн хуулбар

6

Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

 

7

Бусад нэмэлт материал

 

 

Бүгд________хуудас баримт бичиг

 

Хүлээлгэн өгсөн:_________________                                 Хүлээн авсан:_______________

 

 

 

 

 

 

 

ТХМ-7

ГАЗАР АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ НЭГТГЭХ, ХУВААХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

 

Харьяа тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргааны нэр

____________________________________________________________________________Огноо___________________(он, сар, өдөр)

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр:__________________________________________                                           Регистрийн дугаар___________________

Цахим шуудангийн хаяг: _______________________________________________________

Сайдын тушаалын он, сар, өдөр, дугаар__________________________________________

Хүсэлт гаргаж буй газрын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн харъяалал                              (аймаг/хот)__________________________(сум/дүүрэг)_______________________________

Газрын байршил:_____________________________________________________________

Зөвшөөрөл бүхий газрын нийт хэмжээ _____________________ (м2) (га)

(Талбайн хэмжээг тавьж, холбогдох хэмжих нэгжийг дугуйлна уу.)

Хариуцан хамгаалж буй газрын нийт хэмжээ ________________(м2) (га) бүхий газрын НЭГТГЭЖ, ХУВААХ хүсэлтийг гаргаж байна.

(Талбайн хэмжээг тавьж, холбогдох хэмжих нэгжийг дугуйлна уу.)

Нэгтгэх талбайн хэмжээ:  _____________________ (м2) (га)

(Талбайн хэмжээг тавьж, холбогдох хэмжих нэгжийг дугуйлна уу.)

Өмнөх талбайн солбицлууд

Нэмэх талбайн солбицлууд

Уртраг

Өргөрөг

Уртраг

Өргөрөг

1

град

мин

сек

град

мин

сек

град

мин

сек

град

мин

сек

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үлдэж буй талбайн хэмжээ: _____________________ (м2) (га)

(Талбайн хэмжээг тавьж, холбогдох хэмжих нэгжийг дугуйлна уу.)

 

Өмнөх талбайн солбицлууд

Хасагдах талбайн солбицлууд

Уртраг

Өргөрөг

Уртраг

Өргөрөг

1

град

мин

сек

град

мин

сек

град

мин

сек

град

мин

сек

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газар зүйн солбицлуудыг WGS-84 солбицлын системийг ашиглан тодорхойлно.

Тайлбар хэсэг:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Дараах материалыг хавсаргав.

Хавсаргасан материал

Анхаарах зүйлс

Өргөдөл гаргагч хавсаргав           

Өргөдөл хүлээн авагч хүлээн авав

1

Иргэн:

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

Нотариатаар баталгаажуулсан байх, ТҮЦ машинаас авсан лавлагаа байж болно.

 

 

 

 

2

Аж ахуйн нэгж, байгууллага:

Албан хүсэлт

Хэвлэмэл хуудас, гарын үсэг, тамга тэмдэгтэй байх

 

 

 

3

Аж ахуйн нэгж, байгууллага:

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, дүрэм

Нотариатаар баталгаажуулсан байх

 

 

4

Газар ашиглах эрхийн гэрээ, гэрчилгээ

Эх хувь

 

 

 

5

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээ        

Ерөнхий үнэлгээний хуулбар, нарийвчилсан үнэлгээний батлагдсан хэсгийн хуулбар

 

 

 

 

 

6

 

Газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн акт

Харьяа дүүргийн Газрын алба, Аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар, сумын Газрын даамлаас авна.

 

 

 

 

7

Эскиз зураг

 

 

 

8

Бусад нэмэлт материал

 

 

 

 

 

Хүсэлтийг үнэн зөв гаргасан:

Тамга                                        ...........................................                   ……………………………

                                                               /Гарын үсэг/                                             /Нэр/                                             

 

                        Хүсэлтийг хүлээн авч, баримт материалын бүрдлийг шалгасан:

Хамгаалалтын захиргааны

Тэмдэг                                      ............................................                   ........................................

                                                            /Гарын үсэг/                                                  /Нэр/                                             

ТХМ-8

УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗРЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ЭСКИЗ ЗУРАГ

БАТАЛГААЖУУЛАХАД САНАЛ АВАХ ХҮСЭЛТ

Харьяа тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргааны нэр

____________________________________________________________________________Огноо___________________(он, сар, өдөр)

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр:__________________________________________                                                 Регистрийн дугаар_______________________

Цахим шуудангийн хаяг: _______________________________________________________

Газар ашиглах эрх олгосон шийдвэрийн он, сар, өдөр, дугаар________________________

Хүсэлт гаргаж буй газрын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн харъяалал                              (аймаг /хот)________________________(сум/дүүрэг)________________________________

 

Газрын байршил:_____________________________________________________________

Газрын нийт хэмжээ _____________________ (м2) (га)

(Талбайн хэмжээг тавьж, холбогдох хэмжих нэгжийг дугуйлна уу.)

Хариуцан хамгаалах талбайн нийт хэмжээ_____________________ (м2) (га) бүхий газрын аялал жуулчлалын ЭСКИЗ ЗУРАГ БАТАЛГААЖУУЛАХ хүсэлтийг гаргаж байна.

 

Баталгаажуулах талбай нь дараах солбицлуудтай:

Цэгийн дугаар

Уртраг

Өргөрөг

1

град

мин

сек

град

мин

сек

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Газар зүйн солбицлуудыг WGS-84 солбицлын системийг ашиглан тодорхойлох ёстой.

Тайлбар хэсэг:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дараах материалыг хавсаргав:

 

Бүрдүүлэх материал

Анхаарах зүйлс

Өргөдөл гаргагч хавсаргав

Өргөдөл хүлээн авагч хүлээн авав

 

1.

Иргэн:

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

Нотариатаар баталгаажуулсан байх

ТҮЦ машинаас авсан лавлагаа байж болно

 

 

2.

Аж ахуйн нэгж, байгууллага:

Албан хүсэлт

Хэвлэмэл хуудас, гарын үсэг, тамга тэмдэгтэй байх

 

 

 

3.

Аж ахуйн нэгж, байгууллага:

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

Нотариатаар баталгаажуулсан байх

 

 

 

4.

Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээ, гэрчилгээний хавсралт

Хуулбар хувийг нотариатаар баталгаажуулсан байх

 

 

 

 

5.

 

 

Гурвалсан гэрээ

Хамгаалалтын захиргааны дарга болон харьяа аймаг, дүүргийн Засаг даргын тамга тэмдэг, гарын үсгээр баталгаажсан гэрээ байх

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

Хамгаалалтын захиргааны санал

Анх өгч байсан төсөл, байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ, Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь эко аялал жуулчлалын зориулалттай байр сууц, үйлчилгээнд тавигдах нийтлэг шаардлагад нийцсэн  байх /MNS 6426: 2013/

 

 

 

7.

 

Газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн акт

Харьяа дүүргийн Газрын алба, аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар, сумын Засаг даргын тодорхойлолт авах

 

 

8.

Бусад нэмэлт материал

 

 

 

Хүсэлтийг үнэн зөв гаргасан:

 

Тамга                                        ............................................                  .......................................

                                                               /Гарын үсэг/                                                /Нэр/                                             

 

                        Хүсэлтийг хүлээн авч, баримт материалын бүрдлийг шалгасан:

Хамгаалалтын захиргааны

Тэмдэг                                      ............................................                   ..…..................................

                                                            /Гарын үсэг/                                                   /Нэр/                                             

 

ТХМ-9

ГАЗАР АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭГ БҮХЭЛД НЬ БУЦААЖ

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХИЙГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

Харьяа тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргааны нэр

____________________________________________________________________________

Огноо___________________(он, сар, өдөр)

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр:__________________________________________                                                  

 Регистрийн дугаар______________________

Цахим шуудангийн хаяг: _______________________________________________________

Анх газар ашиглах эрх олгосон шийдвэрийн он, сар, өдөр, дугаар_____________________

Буцааж хүлээлгэн өгөх газрын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн харъяалал                              (аймаг /хот)__________________________(сум/ дүүрэг)______________________________

 

Газрын байршил:_____________________________________________________________

Газрын нийт хэмжээ ___________(м2) (га) бүхий газрыг БҮХЭЛД НЬ БУЦААН ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГӨХ хүсэлтийг гаргаж байна.

(Талбайн хэмжээг тавьж, холбогдох хэмжих нэгжийг дугуйлна уу.)

Бүрдүүлэх материал

Анхаарах зүйлс

Өргөдөл гаргагч хавсаргав

Өргөдөл хүлээн авагч хүлээн авав

 

1

Иргэн:

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

Нотариатаар баталгаажуулсан байх

ТҮЦ машинаас авсан лавлагаа байж болно.

 

           

 

 

2

Аж ахуйн нэгж, байгууллага:

Албан хүсэлт

Хэвлэмэл хуудас, гарын үсэг, тамга тэмдэгтэй байх

 

 

 

3

Аж ахуйн нэгж, байгууллага:

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, дүрэм

Нотариатаар баталгаажуулсан байх

 

 

4

Газар ашиглах эрхийн гэрээ, гэрчилгээ

Эх хувь

 

 

5

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээ        

 

 

 

 

6

Тухайн газрын хувьд байгаль орчныг хамгаалах талаар хүлээсэн үүргээ бүрэн биелүүлсэн эсвэл биелүүлээгүй тухай тодорхойлолт

Тухайн сум, дүүргийн Засаг даргын болон байгаль орчны хяналтын албаны тодорхойлолт

 

 

7

Бусад нэмэлт материал

 

 

 

Дараах материалыг хавсаргав.

Хүсэлтийг үнэн зөв гаргасан:

 

Тамга                                        ............................................                        ……………………..…..

                                                               /Гарын үсэг/                                                /Нэр/                

                            

                        Хүсэлтийг хүлээн авч, баримт материалын бүрдлийг шалгасан:

Хамгаалалтын захиргааны

Тэмдэг                                      ............................................                        ....................................

                                                            /Гарын үсэг/                                                   /Нэр/                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТХМ-10

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР БИЕЛҮҮЛЭХИЙГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

Харьяа тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргааны нэр

____________________________________________________________________________

Огноо_______________(он, сар, өдөр)

1. Өргөдөл гаргагч:

Ургийн овог ____________________Эцэг/эх/-ийн нэр______________Нэр_______________                       

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Регистрийн дугаар

 

2. Төрсөн аймаг, хот _________________________ сум, дүүрэг  ______________________ 3.Төрсөн газар  ____________________________ 4. Үндэс угсаа _____________________

5. Оршин суугаа газрын хаяг  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Утасны дугаар  /ажил/______________ /гэр/___________ /хөдөлгөөнт утас/ ____________

6. Хүсэлт гаргаж буй газрын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн харъяалал                              (аймаг /хот)__________________________(сум/ дүүрэг)______________________________

Газрын нийт хэмжээ  ____________________(м2)  (га)

(Талбайн хэмжээг тавьж  холбогдох хэмжих нэгжийг дугуйлна уу.)

Газар ашиглах зориулалт  ______________________хугацаа_________________________

Анхан шатны шүүхийн шийдвэр, он, сар, өдөр_____________________________________

Давж заалдах шатны шүүхийн шийдвэр, он, сар, өдөр_______________________________

Дээд шүүхийн шийдвэр, он, сар, өдөр____________________________________________

Шүүхийн шийдвэрийн товч агуулга_______________________________________________  _________________________________________________________ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР БИЕЛҮҮЛЭХ  өргөдөл гаргаж байна.

Шүүхийн шийдвэрийн дагуу газар ашиглах талбай нь дараах солбицлуудтай:

Цэгийн дугаар

Уртраг

Өргөрөг

1

град

мин

сек

град

мин

сек

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Газар зүйн солбицлуудыг WGS-84 солбицлын системийг ашиглан тодорхойлох ёстой.

Бүрдүүлэх баримт материалын жагсаалт

Өргөдөл гаргагч хавсаргав

Өргөдөл хүлээн авагч хүлээн авав

1

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар (нотариатиар гэрчлүүлсэн)

 

 

2

 Хүсэлт гаргасан газрын байршил, хэмжээ, заагийг харуулсан кадастрын зураг

 

 

3

Аялал жуулчлалын төсөл; /MNS:6426 2013 стандартын хүрээнд /

 

 

4

Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний тайлан (Тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж)

 

 

5

Нэмэлт бусад материал (фото зураг гэх мэт)

 

 

 

Хүсэлтийг үнэн зөв гаргасан:

Тамга                                       

Өргөдөл гаргагч                      .........................................                         ..…….…………………..                                  

                                                            /Гарын үсэг/                                                  /Нэр/

 

Өргөдлийг хүлээн авч, баримт материалын бүрдлийг шалгасан:

Хамгаалалтын захиргааны

Тэмдэг                                      ..........................................                        ......................................

                                                            /Гарын үсэг/                                                    /Нэр/                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТХМ-11

ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВСАН ТУХАЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

 

____________________ регистрийн дугаартай________________________________ургийн овог____________________эцэг (эх)-ийн_____________________нэр_______________-ын гаргасан газар ашиглах_____________________________________агуулгатай_____хуудас өргөдлийг хүсэлт бүртгэх дэвтрийн/програмын__________________дугаартайгаар бүртгэн 20___оны____сарын____өдрийн_____цаг______минутанд_______________________________________________________________________________________________________________________/Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа/-ны мэргэжилтэн____________________овогтой________________/нэр/ хүлээн авлаа.

 

/Гарын үсэг/   _______________________          Тамга/тэмдэг/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТХМ-12                                                                                                                                      

ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН

АВСАН ТУХАЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

 

__________________регистрийн дугаартай__________________/Хуулийн этгээдийн нэр/ гаргасан газар ашиглах_______________________________________________агуулгатай
______хуудас өргөдлийг хүсэлт бүртгэх дэвтрийн/програмын______дугаартайгаар бүртгэн 20___оны_____сарын_____өдрийн_____цаг______минутанд____________________________________________________/Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаа/-ны мэргэжилтэн_________________овогтой_____________нэр хүлээн авлаа.

 

 

/Гарын үсэг/   _______________________          Тамга/тэмдэг/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТХМ-13

ИРГЭНД ХАРИУ ӨГӨХ МЭДЭГДЭЛ

 

 

_____________________регистрийн дугаартай_______________________________ургийн овог _______________________________эцэг(эх)-ийн нэр ______________________ нэр ________________________________________________________________аж ахуйн нэгж, байгууллагын______________________________________________________________-ын хүсэлт бүртгэх  дэвтрийн __________хуудас хүсэлтийг   хүлээн авч, хянан үзэхэд _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________үндэслэлээр таны гаргасан хүсэлтийг буцааж байна.

 

/Гарын үсэг/   _______________________          Тамга/тэмдэг/

 

20__ оны ____ сарын ____ өдөр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТХМ-14

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ХАРИУ ӨГӨХ МЭДЭГДЭЛ

 

_______________________регистрийн дугаартай________________________________аж ахуйн нэгж, байгууллагын____________________________________________________-ын хүсэлт бүртгэх  дэвтрийн_____________________________________________________-д бүртгэгдсэн_____хуудас хүсэлтийг хүлээн авч, хянан үзэхэд ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________үндэслэлээр таны гаргасан хүсэлтийг буцааж байна.

 

 

/Гарын үсэг/   _______________________          Тамга/тэмдэг/

 

20__ оны ____ сарын ___өдөр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТХМ-15

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

 

  1. Хуулийн этгээдийн нэр: Монгол/Англи ............................................................................
  2. Регистрийн дугаар:   .........................................................................................................
  3. Өмчийн хэлбэр:

Хувийн                                                                                  

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эзлэх хувь...........

  1. Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, хувь нийлүүлэгчийн тоо:

Үүсгэн байгуулагч, хувь нийлүүлэгчийн нэр:                            Эзэмших хувь:

........................................................................                             ...............................

........................................................................                             ...............................

........................................................................                             ...............................

  1. Газар ашиглалттай холбоотой асуудлаар эцсийн шийдвэр гаргах эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны нэр:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1. Хуулийн этгээдийн хууль ёсны хаяг /Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 11.1.3-д заасны дагуу/:

Гудамж /байшин/, хаалганы дугаар:…………………………………………………..

Баг /